Hradiště Zámka

Hradiště Zámka (neboli Zámky) najdete v Praze – Bohnicích, na trojúhelníkové ostrožně ohraničené ze tří stran strmými svahy: ze severu vymezuje hradiště údolí Drahanského potoka, z jihu Zámecká rokle, na západě je příkrá stráň směrem k Vltavě (značně narušená bývalým lomem) – a na východě uzavírá plochu hradiště asi 30 m široká šíje.

hradiste_Zamka

Lokalita je významným geomorfologickým útvarem s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, proto byla vyhlášena přírodní památkou.

hradiště Zámka v Praze - Bohnicích

hradiště Zámka v Praze – Bohnicích

Historie osídlení zde sahá více než pět a půl tisíce let do minulosti, kdy na zdejším skalnatém ostrohu na Vltavou vzniklo opevněné prehistorické sídliště zvané dnes Zámky (též Zámka). Sídliště především kultury řivnáčské bylo obehnáno palisádou zapuštěnou do skalního podloží. Osídlení ve starší době bronzové dokládají nálezy kultury věteřovské a z pozdní doby bronzové – kultury únětické. Osídlení je doloženo i nálezy z doby železné (halštatské) a keramikou kultury bylanské. Archeologické nálezy (keramické misky na nožičkách) dokládají osídlení lidem řivnáčské kultury, nazvané podle nedalekého hradiště na vrchu Řivnáč, na protějším břehu Vltavy. Vystupující trojúhelníkovitý areál hradiště byl obehnán palisádou a valy, jejichž zbytky jsou dodnes patrné v zúženém místě vstupu na hradiště. Vysokou obrannou hodnotu měly samy strmé svahy ostrohu, přístupného jen po úzké šíji od východu. Hradiště bylo navíc po celém obvodu obehnáno hradbou tvořenou kůlovými stěnami s výplní hlínou a kameny.

Hromnice3

Asi na konci 8. stol. n.l. zde bylo vybudováno slovanské jednodílné hradiště. Bylo jedním z hlavních center osídlení a moci v tehdejší pražské kotlině. Význam hradiště upadá až s rostoucím vlivem osídlení a moci na Pražském hradě. Hradiště Zámky zaniklo – zřejmě násilně – v souvislosti s velkým požárem v 9. století a zbytek osídlení a významu přechází na hradiště Levý Hradec na protějším břehu Vltavy.

Opevnění hradiště tvořila hradba ze dřeva, hlíny a kamenů. Pozůstatky valů jsou dodnes patrné na severní a východní straně, příčný val na úzké šíji je značně pozměněn zemědělskou činností. Sevřený trojúhelníkový areál hradiště o rozloze 6,5 ha byl obestavěn palisádou a valy. Průzkum terénu potvrdil i existenci tzv. polského plotu na západní straně, kterou jinak chránil kolmý sráz. Dnes je zde na části spadající přímo dolů k Vltavě pustý lom, jehož stěny při slunci září krásnou načervenalou barvou.
Přístup na hradiště přes šíjové zúženi chránilo příčné opevnění z hlinitých vrstev. Boční opevnění na severním svahu bylo na základě terénního výzkumu rekonstruováno jako hradba tvořená dvěma dřevěnými stěnami, mezi něž byla nasypána hlína a v horních partiích kameny.

Areál bývalého hradiště je pro návštěvníky volně  přístupný.

Hradiště Zámka je oblíbeným, takřka „domovským“ místem pro ceremonie Slovanského kruhu…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zámky

 

This entry was posted in Články, Místa síly. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *