Jedním z nejkrásnějších míst Prahy, nečekaným ostrůvkem divočiny uprostřed ruchu velkoměsta, je přírodní rezervace Divoká Šárka.

mapy(1)

Nachází se na skalnatých úbočích Šáreckého potoka a na stepích nad ním, které plynule přecházejí do rozsáhlého lesa. Svojí poměrně velikou rozlohou a značnou rozmanitostí terénu – s mnoha zajímavými a energeticky silnými místy a unikátními společenstvími rostlin, zvířat a ptáků – poskytuje příležitost nejen k procházkám, výletům, cyklovýletům, koupání a horolezectví, ale také k výpravám za dávnou historií našich předků.

Území přírodní rezervace tvoří mohutné skalní útvary s názvem Džbán, tvořené buližníkovými horninami. Buližníkové těleso je z období starohor, tedy přibližně 600 milionů let staré. Skalní útvar je rozdělen hlubokou soutěskou, která byla vytvořena působením vodní eroze Šáreckého potoka.

pohled ze soutěsky na skály

Údolí Šáreckého potoka dělí těleso na dva jednotlivé skalní masivy – na menší Šestákovu skálu na jižní straně soutěsky – a na severní, mohutnější, Kozákovu skálu, na kterou navazuje na severovýchodě plocha Vanžova. Oba skalní masivy byly osídleny již v mladší době kamenné – a osídlení pokračuje i v pozdějších obdobích.

Ve slovanském období, konkrétně v 7.-9. století, zde bylo vybudováno raně středověké slovanské hradiště, jehož akropolí byla Kozákova skála, převyšující okolní terén o 20 – 30 m. Počátkem 9. století bylo toto hradiště údajně hlavním mocenským centrem středních Čech. Hradiště mělo nesporně své významné postavení před vznikem Prahy a založením Pražského hradu. Pásy opevnění, dodnes v terénu patrnými v podobě valů, byla k akropoli připojena dvě rozsáhlá předhradí na severovýchodní straně (plocha celkem asi 25 ha). Poloha je ze tří stran obklopena hluboce zaříznutým údolím Šáreckého potoka. Systematický archeologický průzkum nebyl nikdy prováděn. Spíše náhodné nálezy kultury únětické, knovízské a bylanské doplňuje pouze několik menších výzkumů v 50. a 60. letech 20. stol. . V roce 1995 bylo hradiště vyhlášeno Národním památkovým ústavem za národní kulturní památku pod názvem Hradiště Šárka. Je jednou z devíti národních kulturních památek na území Prahy.

pohled na hradiště od Ovčí studánky

pohled na hradiště od Ovčí studánky

V blízkosti slovanského hradiště se nachází Ovčí studánka, u které se můžete zastavit, odpočinout si – a popovídat si se studánkovou vílou Voděnkou 🙂 . Patronát nad studánkou má Česká pohanská společnost, která se stará nejen o čistotu a technický stav studánky, ale ve spolupráci s Jiřím Fíbou Fibigerem a Miroslavem Frostíkem Mrázem vytvořila u studánky krásné klidné místo, vhodné k rozjímání a propojení se s duchem místa: u tůňky stojí menhirek s vyrytým obrazem studánkové víly – a naproti němu oltářní kámen.

pohled na hradiště od studánky

pohled na hradiště od studánky

Další část šáreckého areálu tvoří Šestákova skála – mohutný skalní útvar na jihozápadní straně hluboce zaříznuté soutěsky Šáreckého potoka. Je impozantním protějškem rozsáhlejší Kozákovy skály. Významné je osídlení obou lokalit v mladší době kamenné v období kultury lineární keramiky. Osídlení v menším rozsahu je doloženo i v následujících obdobích. Druhý vrchol osídlení přichází ve středním neolitu v kultuře řivnáčské. Opevnění sídlišť je pouze předpokládané. V době raně středověké již není Šestákova skála součástí slovanského hradiště na protější straně soutěsky – to už se rozkládalo pouze na Kozákově skále s jejími severovýchodními předhradími.

soutěska Džbán

soutěska Džbán

Za soutěskou Džbán se údolí pomalu rozšiřuje. Dále po proudu potoka se opět vyskytují buližníky – Dívčí skok a nad levým břehem potoka Nebušická skála. Cestu lemuje spousta krásných skalních útvarů. U hájenky můžeme z asfaltové cesty zabočit doprava na pěšinku k vyhlídce, která nám nabízí pěkný rozhled do údolí Divoké Šárky.

buližníkové skály

buližníkové skály

V létě si můžeme v Divoké Šárce i zaplavat – dokonce si můžeme vybrat mezi koupalištěm Divoká Šárka a rozlehlou přehradní vodní nádrží Džbán, která je druhým největším přírodním koupalištěm v Praze (po Hostivařské přehradě).

Pokud jste v Divoké Šárce ještě nebyli, neváhejte se vydat na výpravu za objevováním jejích krásných zákoutí… těch všeobecně známých – i těch skrytých, mimo hlavní cesty. Třeba si v Divoké Šárce najdete i svoje osobní místo síly, kam budete chodit čerpat inspiraci a radost ze života.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Divoká_Šárka

http://www.hradistesarka.cz/