autor: Nami Maria Halingten

1

Svatební rituál, to jest v hlavním proudu naší dnešní společnosti téma poněkud kontroverzní. Jsem si jistá, že mnozí při zaznění tohoto slova ucítí kdesi v útrobách cosi jako lehce nepříjemné zaškubání (a to i v případě, kdy nejsou přítomny výrazné problémy s přijetím zodpovědnosti za své činy 🙂  ). Ač jsou stále určitě mezi námi zároveň i tací (nebo spíše takové), kterým tento pojem stále evokuje jakési blažené představy z rajských zahrad, většina z posledních generací zanechaných na pomezí trosek církevních dogmat a sociálně-spirituálního nihilismu vpravdě neví, co si se svatbou počít, váhá, nakolik se jedná o kulturní přežitek spjatý s dřívějším společenským nastavením, čili otázkou přetrvání rodu, a nakolik je to naivní posedlost nevyléčitelným romantismem, který vede…víme kam, avšak ke štěstí nikoli, a tak si raději nepočíná nic. Avšak ani nihilismus není naštěstí stádiem konečným, neb nihilismus nerovná se nirváně. Z hlubin duší vychovaných v pohodlné a plochocílné nicotnosti vynořují se kardinální touhy, symboly a tušení výrazně starší než kulturní traumata posledních tisíciletí a všichni někde v hloubi nitra tušíme, že by tento obřad měl být trochu něčím jiným, než čím v současnosti je. Cítíme-li pak potřebu takový obřad vykonat, máme dnes běžně dvě základní možnosti – sňatek civilní a církevní, přičemž podle druhu víry někteří projdou i oběma. K pochopení této situace je dobré si připomenout, jaká je vlastně podstata věci, a pokusit se takzvaně alespoň teoreticky oddělit zrno od plev…

4

Tedy, ve slově s v a t b a vnímáme kořen s v a t, jež odhaluje jakousi svatost, neboli posvěcení svazku manželského. Posvěcení nahoře – potvrzení dole, v podstatě jde o totéž, totiž o souhlas třetí strany s rozhodnutím dvou, a tak prvotním významem je svatba veřejným oznámením soužití páru veřejnosti. Přičemž až donedávna byla moc církevní zároveň i mocí úřední – veřejnoprávní, a nejinak tomu bylo ve společenstvích předkřesťanských. Toť rovina světská, známá.

V širším kontextu lidské existence, jehož znalost je základem skutečné spirituality, pak dochází skutečně i k jakémusi posvěcení – požehnání. A to z důvodů velmi prostých a přirozených – neb my tímto vyslovujeme svůj záměr celému světu, a čím bohatší pro nás tento svět je, tím více požehnání se nám vrátí, čím více sil my v něm vnímáme, tím více sil nám bude pak pomáhat náš záměr uskutečnit, pokud je v souladu s naším skutečným niterným přáním. V pojetí svatby církevní je pak za všemi těmito silami Bůh, ať už to pro kohokoli znamená cokoli. Mnozí z nás pak dnes mohou vnímat tento závazek stvrzený slibem ,,…dokud nás smrt nerozdělí“ jako poněkud příliš zavazující a omezují (ostatně málokdo je schopný a svolný jej vyplnit), což vnímám jako jednu z hlavních příčin dnešního odporu ke svatbám, nehledě na to, že se tím člověk vnitřně tak nějak zavazoval i k tomu, že zůstane nadosmrti poslušnou ovečkou stádní (a dušička do hrníčka…).

001

Dřívější společenství pohanská naproti tomu znala vrtkavost lidské touhy a znala i povahy různých sil přírodních, lidských, božských i magických, které mohou ovlivnit rozhodnutí člověka, a proto byla běžným jevem i tzv. svatba na rok, zkušební lhůta, během níž byla většinou správnost takového rozhodnutí potvrzena, či vyvrácena. V každém případě však není důvod nevnímat takový obřad se stejnou vážností. Stále totiž platí již výše řečené – svatbou, čili posvěcením sňatku vyšší mocí dochází k posílení vyřčeného záměru a přesměrování pozornosti vesmírných sil, a (bod nejzásadnější) ke vzájemnému energetickému propojení páru, aby pro ně bylo snazší kráčet životem společně, čili vyvíjet se souladně. Ke společnému partnerskému záměru (slibu), který může být u každého páru vždy trochu jiný, podle povahy a stavu vědomí, mi přichází nutkání zdůraznit důležitost slibu udržování vědomí lásky a vzájemné úcty. Ve slově úcta se totiž skrývá moudrost citu, čili když někoho ctím, pak ho zároveň také cítím, a tedy vnímám, jaké mé činy vedou ke společné radosti a jaké nikoli. Nutno ovšem podotknout, jak již dnes dobře víme, těžko očekávat, že nás budou ctít druzí, pokud nejprve necítíme sami sebe… (a také vlastně marno očekávat úctu ve vztazích, pokud nám ji nikdo neslíbil 🙂 ).

48

V kontextu s původní slovanskou spiritualitou vnímám i důležitost nadálé přítomnosti oné „vyšší moci“ skrze rozvinuté schopnosti kněze/kněžky (žrece,vědomce/vědmy), a také moudrosti nejstarších členů rodu či kmene, kteří díky svým schopnostem a zkušenostem byli nejspíš jednak schopni odhadnout správnost a trvalost výběru partnera, dále pak i radit a podporovat při jakýchkoli obtížnějších chvílích. To je proveditelné ovšem v ideálním případě, kdy má každá komunita/ oblast již svého žrece/kněžku, což je naší současné situaci poněkud vzdálené.

Další důležitý bod svatby jakožto životního rituálu vnímám v podstatné změně stavu pro ženu i muže. Tato změna přitom probíhá jinak pro každé pohlaví. Muži, jak víme, se žení, čili, vědomě (měli by) vstupují do stálé přítomnosti proudu ženské síly, která, stejně jako Matka příroda, přináší neustálé výzvy a překvapení 🙂 . Žena se, jak známo, vdává, čili by se měla vědomě rozhodnout sdílet s mužem své dary života. Zároveň tím oba pokračují do další životní fáze, kdy budou společně tvořit a navzájem jeden od druhého se učit a přijímat skrytou část sebe sama.

42

Zároveň na dně významu slova svatba můžeme vidět naplnění záměru posvátného božského tvoření skrze trojjedinost otec-matka-dítě, přičemž dítětem může být i jakýkoli jiný tvořivý dar světu, dar, jenž vznikl dokonalým spojením protikladných, avšak neoddělitelných sil Vesmíru (kteréžto stejně tak musí nastat v každém z nás, chceme-li se proměnit a dát světu svůj jedinečný dar, naplnění tohoto vztahu vevnitř i navenek pak jest cestou překrásnou…).

17

 

Související články:

Slovanská svatba (7.7.2017) – očima ceremoniářky

18

Slovanská svatba (7.7.2017) – očima nevěsty

46 (2)

Fotografie ze slovanské svatby (foto: Radka Freiberová)

46