slovansky_kruh_logo400

 

Vážení přátelé,

tyto chvíle jsou pro členy naší organizace velikým obratem a skokem ve vývoji obnovy našich domácích tradic. A nejen to, jsou také významným posunem na cestě k normálnímu žití podle odkazu našich předků Slovanů, Keltů a dalších významných etnik v našem kulturním základu.

V naší zemi není slovanství oficiálně respektováno jako duchovní dědictví a víra. Bylo po dlouhá léta potlačováno různými náboženskými a politickými organizacemi. Proto jsme se my, kteří se hlásíme k odkazu našich předků, rozhodli založit náboženskou společnost „Slované“. Jinak totiž nebude mít nikdy tato domorodá víra u nás, ve vlastní zemi, respekt a své místo v oficiální sféře. Pokud s našimi snahami souzníte a chcete podpořit založení této náboženské společnosti svým podpisem, můžete tak učinit prostřednictvím přiloženého podpisového archu (viz níže).

Děkujeme 🙂

Za Slovanský kruh – členové a přátelé Slovanského kruhu

 

slovansky_kruh_logo400

 

Milí přátelé,

je to již přes 10 let, co se snažím o obnovu našich kořenů, naší, nejen slovanské, spirituality. Na této cestě jsem uviděl, jak to vypadá, když lidem vezmou vědomí jejich etnického původu. Viděl jsem to v Evropě i v Americe. Je to doprovázeno úpadkem morálních, duchovních a etických hodnot. Zároveň jsem zažil u amerických kmenů, jako jsou třeba Huicholové, Mayové nebo Aztékové, jakou sílu mají původní tradice, naplno propojené s duší etnika a se zemí, kde žijí. Byl jsem tak ohromen z jejich síly, že jsem se rozhodl pokusit se o obnovu naší tradice, tedy v prvé řadě té slovanské. Vychází z ní náš jazyk, lidové zvyky a slovesnost, báje a přírodní moudrost. Je to právě naše duchovnost, která se jako první stala předmětem útoku mocenských režimů – církevních, komunistických atd.

A kde jsme s touto prací nyní? Po 10 letech práce jsem založil dvě organizace, zabývající se výzkumem, obnovou a předáváním naší původní tradice. Tou druhou je Slovanský kruh. V rámci této organizace jsme již zaštítili dva světové kongresy a desítky akcí zaměřených na slovanství a naši domorodou kulturu. A tak se před několika lety zrodil nápad pro založení náboženské společnosti. Budeme rádi, když naši snahu podpoříte svým podpisem…

Děkujeme za vaši přízeň a podporu všem našim aktivitám.

Zdeněk Ordelt,
zakladatel Slovanského kruhu

 

slovansky_kruh_logo400

 

Naše „náboženská skupina“ Slované má za cíl začít pracovat na těchto bodech, které mohou pomoci naší společnosti:

 1. Začlenění duchovního odkazu a obsahu učení Slovanů do legální spirituality u nás.
 2. Přehled o slovanské spiritualitě a svátcích dostupný pro veřejnost
 3. Legální slovanské svatby
 4. Legální slovanské pohřby a přírodní pohřebiště
 5. Výzkum a zachování původních přírodních medicínských postupů dle našich slovanských předků.
 6. Ochrana tradičních míst síly spojených se slovanstvím a s přírodním duchovním odkazem našich předků
 7. Ochrana posvátných vodních zdrojů spojených se slovanskou tradicí
 8. Možnost vstupu slovanským kněžím a kněžkám do věznic a nemocnic pro pomoc lidem v krizových životních situacích
 9. Podpora lesních školek a škol zaměřených na zdravý vztah k přírodě a tradici, předávání intuitivní moudrosti a podpory přirozeného vývoje dětí
 10. Zavedení vzdělávacích programů o domorodých tradicích do škol
 11. Posilování etických hodnot mezi lidmi
 12. Posilování ekologického myšlení a trvale udržitelného rozvoje
 13. Možnost konání oslav Slovanů v jejich posvátných místech, oslav spojených s přírodními cykly a s přelomovými událostmi ve životě člověka (přechodové rituály).
 14. Pomoc při realizaci všech typů původních tradičních oslav v regionech
 15. Registrace slovanských svátků do fondu kulturního dědictví ČR a UNESCO
 16. Získání podpory od státu pro založení nových obřadních míst v regionech
 17. Získání podpory státu a ministerstva kultury pro ochranu, rozvoj, předávání a zajištění uchování kulturních hodnot slovanství pro budoucí generace v naší zemi
 18. Podpora vzniku regionálních slovanských komunit/občin
 19. Dosažení statusu náboženské menšiny získáním 30 000 podpisů
 20. Spolupráce s ostatními rodovými organizacemi v rámci slovanství i mimo něj, které jsou v souladu s etickým kodexem ECER 2014
 21. Vytvoření kulturních zařízení pro výuku a studium tradičních znalostí, dovedností a hodnot
 22. Tisk a distribuce knih s tématikou slovanství a dalších domorodých duchovních tradic v ČR
 23. Podpora revitalizace dalších domorodých kulturních dědictví za použití námi vytvořené revitalizační metodiky. (Keltové apod.)
 24. Registrace původních svátků jako státních, tak jako je to např. u křesťanských. Jako studijní předlohu můžeme použít model státních svátků Lotyšska a Litvy.

Naším cílem je také pomoci bohatému moravskému folkloru k znovunalezení kontaktu s fundamentální slovanskou spiritualitou v něm ukrytou. Tak budeme postupně schopni vytvořit autentickou přírodní tradici založenou na indoevropských základech v kombinaci s lokálními kolority. A toto kulturní bohatství, které léčí naše kořeny, identitu a duchovní sílu budeme moci předat našim dětem. Ty budou moci vyrůstat obklopení rodinou, spřízněnými lidmi, přírodou a živým duchaplným prostředím, namísto bezcitného konzumního systému.

Děkujeme vám všem za podporu.

Vaše údaje, kterými podepíšete petici, jsou pod přísnou ochranou o osobních údajích naší organizace Slovanský kruh z.s..

 

Srdečně zdraví všechny
Zdeněk Ordelt,
spoluzakladatel a ředitel organizace

 

Dne: 27.11.2017

Slovanský kruh, z.s.
E-mail:
zdenek.ordelt@slovanskykruh.cz
Web:
http://www.slovanskykruh.cz/cs/

 

Motivační dopis SLOVANÉ2.pdf

 

Podpisový-arch-Slované.pdf

Vytištěné, vyplněné a podepsané podpisové archy zasílejte, prosím, na adresu:

Slovanský kruh, .z.s.
U školky 284
Senohraby
PSČ: 251 66

 

Jak správně vepsat údaje do podpisové listiny:

 1. Listinu vyplňujte propiskou hůlkovým písmem.
 2. Nevyplňujte číslo v první kolonce, vyplníme jej sami při kompletaci.
 3. Vyplňte své rodné jméno do druhé.
 4. Vyplňte své aktuální příjmení do třetí kolonky.
 5. Vyplňte adresu svého trvalého bydliště.
 6. Uveďte doručovací adresu, liší-li se.
 7. Uveďte své datum narození.
 8. Podepište se. 🙂

Upozornění: Pokud uvedete neúplné nebo nesprávné údaje, nemůže být Váš podpis uznán za platný ministerstvem kultury, které správnost údajů namátkově prověřuje.

 

Děkujeme.